නිෂ්පාදන

 • Crude Heparin

  බොර හෙපටින්

  නිෂ්පාදන නම ude බොර හෙපටින්

  නිෂ්පාදන ධාරිතාව වසරකට මෙගා මිලියනයකි

  මූලාරම්භය: පෝසීන් බඩවැල් ශ්ලේෂ්මල

  ඇසුරුම්කරණය: කි.ග්‍රෑ 20 / බෑග් / ඩ්‍රම්

  භාවිතා කරන්න: හෙපටින් සෝඩියම් නිපදවීමට