නිෂ්පාදන

 • Heparin Sodium (Bovine Source)

  හෙපටින් සෝඩියම් (ගෝවින් ප්‍රභවය)

  නිෂ්පාදන නම: හෙපටින් සෝඩියම් (ගෝවින් ප්‍රභවය)

  ශ්‍රේණිය ject එන්නත් කළ හැකිය

  නිෂ්පාදන ධාරිතාව: වසරකට මෙගා 800,000 කි

  පිරිවිතර: ඊපී සහ ගෘහස්ථ

  නිෂ්පාදන අඩවිය: හල්ලා සහතිකය

  මූලාරම්භය: බෝවින් බඩවැල් ශ්ලේෂ්මල

  ඇසුරුම්කරණය: කි.ග්‍රෑ 5 / ටින්, පෙට්ටියකට ටින් දෙකක්