නිෂ්පාදන

 • Heparin Sodium (Porcine Source)

  හෙපටින් සෝඩියම් (පෝසීන් ප්‍රභවය)

  නිෂ්පාදන නම: හෙපටින් සෝඩියම් (පෝසීන් ප්‍රභවය)

  ශ්‍රේණිය: එන්නත් කළ හැකි / මාතෘකා / බොරතෙල්

  නිෂ්පාදන ධාරිතාව: වසරකට මෙගා මිලියන 5 ක්

  පිරිවිතර: BP / EP / USP / CP / IP

  නිෂ්පාදන අඩවිය: EU GMP, China GMP, US FDA අනුමත කිරීම

  මූලාරම්භය: පෝසීන් බඩවැල් ශ්ලේෂ්මල

  ඇසුරුම්කරණය: කි.ග්‍රෑ 5 / ටින්, පෙට්ටියකට ටින් දෙකක්