නිෂ්පාදන

 • Dalteparin Sodium Injection

  ඩල්ටෙපෙරින් සෝඩියම් එන්නත් කිරීම

  නිෂ්පාදන නම: ඩල්ටෙපෙරින් සෝඩියම් එන්නත් කිරීම

  ශක්තිමත් කිරීම්: 0.2ml: 5000IU, 0.3ml: 7500IU

  පැකේජය: තනි මාත්‍රා සිරින්ජ / කොටුව

  සැකසීම: පෙර පුරවන ලද සෑම සිරින්ජයකම අඩංගු වන්නේ:

  පෝර්සීන් බඩවැල් ශ්ලේෂ්මලයෙන් ලබාගත් ඩල්ටෙපෙරින් සෝඩියම් (බීපී) 5,000 ප්‍රති-අයිසා අයි.යූ.

  පෝර්සීන් බඩවැල් ශ්ලේෂ්මලයෙන් ලබාගත් ඩල්ටෙපෙරින් සෝඩියම් (බීපී) 7,500 ප්‍රති-අයිසා අයි.යූ.