නිෂ්පාදන

 • Nadroparin Calcium Injection

  Nadroparin කැල්සියම් එන්නත්

  නිෂ්පාදන නම: නාඩ්‍රොපරින් කැල්සියම් එන්නත් කිරීම

  ශක්තිය: 0.4ml: 4100IU, 0.6ml: 6150IU

  පැකේජය: තනි මාත්‍රා සිරින්ජ / කොටුව

  සැකසීම: පෙර පුරවන ලද සෑම සිරින්ජයකම අඩංගු වන්නේ:

  පෝර්සීන් බඩවැලේ ශ්ලේෂ්මලයෙන් ලබාගත් නාඩ්‍රොපරින් කැල්සියම් 4,100 ප්‍රති-ෂා අයි.යූ.

  පෝර්සීන් බඩවැල් ශ්ලේෂ්මලයෙන් ලබාගත් නාඩ්‍රොපරින් කැල්සියම් 6,150 ප්‍රති-ෂා අයි.යූ.